Mesleğe Giriş Koşulları

by admin

T.C. Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcısı Adaylığına giriş sınavı; eleme, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 

Sınava katılacakların:

a) Devlet Memurları Kanununun  48 inci maddesinde gösterilen genel nitelikleri taşımaları,

b) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmaları,

c) Eleme sınavının yapılacağı 13 Kasım 2011 tarihinde 35 (Otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmaları, (14 Kasım 1976 ve daha sonraki doğumlular)

d) Sağlıkla ilgili, Denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumunun olmaması,

Şarttır.

2-  Sayıştay giriş sınavının yazılı veya mülakatına iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler.

3- Yukarıdaki şartları haiz isteklilerin:

a) Eleme sınavına girecek olan adaylar başvuru ücretini; Akbank, T.Halk B., T.Vakıflar B., Kuveyt Türk Katılım B., T.C.Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve Akbank, T.Garanti B., T.Halk B., T.Vakıflar B., Kuveyt Türk Katılım B., T.C.Ziraat Bankasının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dahil 50 TL yatıracaklar ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunu,  (Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.)

b)  Kendi el yazıları ile yazılmış özgeçmişlerini, (Bir sayfayı geçmeyen)

c)  3 adet vesikalık fotoğraflarını (son 6 ay içinde çekilmiş)

Sayıştay’dan veya http://www.sayistay.gov. tr web – sitesinden temin edecekleri aday başvuru formu ekinde en geç 23 Eylül 2011 Cuma günü çalışma saati sonuna kadar Sayıştay Başkanlığına vermeleri veya bu tarihte Sayıştay’da bulunacak şekilde taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir.

Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Mülakatta başarılı olan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenecektir.

– Sağlıkla ilgili, Denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

– Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği.

– Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Sınav sonuçlarının ilanından itibaren adayların üç ay içinde talep etmeleri halinde belgeleri iade edilecektir.

4- Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini 02 Kasım 2011 günü saat 14.00’den itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecektir.

Adaylar şifrelerini, başvuru merkezlerine (Ortaöğretim Kurumu Müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve  ÖSYM Büroları) şahsen başvurarak ücreti karşılığı alacaklardır. Ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Adaylar sınava internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesi (yalnız nüfus cüzdanı veya pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecektir) ile gelecektir. Sınava Giriş Belgesi ile Nüfus Cüzdanı/Pasaportu yanında bulunmayan adaylar sınava alınmaz. Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir.

5- Eleme Sınavında aday adaylarına Alan Bilgisi, Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi uygulanacaktır. Alan bilgisi; İktisat, Maliye ve Hukuk sorularını kapsar.

Eleme sınavı değerlendirmesinde; Hukuk % 25, Maliye % 25, İktisat % 20, Genel Yetenek % 20 ve Genel Kültür Testi % 10 oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla Hukuk, Maliye, İktisat, Genel Yetenek ve Genel Kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun (45) beş katına kadar (225) aday eleme sınavını kazanmış sayılır.

6- Yazılı sınav klasik usule göre Hukuk, Maliye, İktisat, Kompozisyon, Ticaret Hukuku ve Muhasebe alanlarında ÖSYM tarafından yapılacaktır. (Kompozisyon, bir A4 sayfasını geçmemelidir.)

7- Yazılı sınav alanlarından Ticaret Hukuku ve Muhasebe seçmeli olup, aday adayları seçecekleri alanı aday başvuru formunda  belirteceklerdir.

Yazılı kağıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturur. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla Hukuk, Maliye, İktisat ve Seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının (45) üç katına kadar (135) aday yazılı sınavı kazanmış sayılır.

8- Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’ninhttp://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C.Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğreneceklerdir.

Yazılı Sınava katılma hakkını elde eden adayların sınav sonuç bilgisinde,  yazılı sınavların yerini, tarihini ve saatini gösteren, “Yazılı Sınava katılmaya hak kazandınız” ibaresi yer alacaktır.

9- Adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların internette açıklanma tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde  ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “adaylar tarafından dilekçe gönderilmesi” konulu duyuruyu dikkate alarak ÖSYM’ye yapacaktır.

10- Başkanlığımız ile ÖSYM arasında yapılan protokol Başkanlığımızın (http://www.sayistay.gov.tr)web-sitesinde yayınlanacaktır. Protokolde, sınavla ilgili bilgiler, adayların uyması gereken hususlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Adayların protokol hükümlerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir.