Mesleğe Giriş Koşulları

by admin

Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı ve Atanma

Giriş sınavına gireceklerde aranacak şartlar

Sınava girecek kişilerde;

a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel nitelikleri taşımak,

b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki en az dört yıllık fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

ç) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yapmasına engel bir durumu olmamak,

şartları aranır.

Giriş sınavı esasları ve duyurulması

Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur.

Eleme ve yazılı sınavların yapılma usul ve esasları ile sınav sonuçlarına ilişkin hususlar Sayıştay Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi arasında yapılan protokole göre belirlenir.

 Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; Resmî Gazete’de, Başkanlığın internet sitesinde ve Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla eleme sınavının başlangıç tarihinden en az otuz gün öncesinden başlayarak duyurulur.

Eleme sınavı

Eleme sınavı; alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek sorularından oluşur ve test usulüne göre yapılır. Alan bilgisi; iktisat, maliye, hukuk ve muhasebe sorularını kapsar.

Eleme sınavının değerlendirmesinde; alan bilgisi yüzde elli, genel yetenek ve genel kültür yüzde elli oranında olmak üzere ağırlıklı puan hesaplanır. Ağırlıklı puan toplamı en fazla olan adaydan başlamak üzere ve eşit puanlar için genel yetenek ve genel kültür puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen kadronun beş katına kadar aday eleme sınavını kazanmış sayılır.

Yazılı sınav

Yazılı sınav klasik usule göre ve aşağıda belirtilen konulardan yapılır. Ancak bunlardan ticaret hukuku ve muhasebe seçimlik konular olup yalnız birinden sınava girilir.

a) Hukuk grubu:

1) Anayasa hukuku; genel esaslar ve Türk Anayasa hukuku.

2) İdare hukuku; genel esaslar ve idari yargı.

3) Medeni hukuk; genel esaslar, kişiler hukuku ve eşya hukuku.

4) Borçlar hukuku; genel esaslar.

b) Maliye grubu:

1) Maliye teorisi.

2) Maliye politikası.

3) Bütçe.

4) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.

c) İktisat grubu:

1) İktisat teorisi.

2) Mikro iktisat.

3) Makro iktisat.

4) İktisat politikası.

5) Para-banka-kredi.

ç) Kompozisyon.

d) Seçimlik grup:

1) Ticaret hukuku; genel esaslar, ticari işletme, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak.

2) Muhasebe; genel muhasebe ve mali tablolar analizi.

Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Ders gruplarından alınan puanların aritmetik ortalaması yazılı sınav sonucunu oluşturur. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde; en yüksek puandan başlamak üzere ve eşit puanlar için sırasıyla iktisat, maliye, hukuk ve seçimlik ders grubu puanı fazla olan öncelikli olmak kaydıyla 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının üç katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır ve mülakata çağrılır.

Mülakat

Mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

ç) Genel yetenek ve genel kültürü,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında mülakat ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Mülakatta başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Başkanlık tarafından, mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylardan fotoğraflı özgeçmişleri ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu alınır.

Mülakat komisyonu

Mülakat komisyonu; Sayıştay Başkanının veya görevlendireceği bir daire başkanının başkanlığında, iki üye ve üç uzman denetçi olmak üzere altı kişiden oluşur. Komisyon üye tam sayısı ile toplanır.

Mülakattan önce, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bireysel nitelikleri hakkında yeterli bilgi edinme amacıyla adaylara yöneltilecek soruların sayı ve türlerini planlamak, her bir adaya ne kadar konuşma süresi tanınacağını belirlemek ve mülakatın genel yürütme biçimi konusunda ilke kararları almak üzere komisyonca yeteri kadar hazırlık toplantısı yapılır. Bu toplantılarda alınan ilke kararları tutanağa bağlanır ve sınav dokümanları arasında muhafaza edilir.

Hazırlık toplantısı sırasında gerek görülmesi halinde Sayıştay dışından konunun uzmanları komisyona davet edilebilir ve uzmanlıklarından yararlanılabilir.

Giriş sınav sonucu, duyurulması ve atanma

Başarılı olanların, eleme sınavı puanı, yazılı sınav puanı ve mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve giriş sınav sonuç listesi hazırlanır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla; yazılı sınavda iktisat, maliye, hukuk, kompozisyon ve seçmeli alandan alınan puanın yüksekliğine göre sıralama yapılır ve başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulur.

Başarılı olan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir:

a) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı.

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Yükseköğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği.

ç) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanların, bu öğrenimlere ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği.

Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde ikinci fıkrada sayılan belgelerle Başkanlığa müracaat etmeleri istenir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri getirmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

Giriş sınav sonuç listesindeki sıralama doğrultusunda, giriş sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.

Aday tarafından verilen belge ve bilgilerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunlardan atamaları yapılmış olanların, atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilmesine rağmen Başkanlıkça verilen süre içinde başvurmayanlar, haklarını kaybetmiş sayılırlar.

Ataması yapıldığı halde Başkanlıkça verilen süre içinde göreve başlamayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 63 üncü maddesi hükümleri uygulanır.

Başkanlıkça giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilenlerden verilen süre içinde başvurmayanların, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların veya göreve başlamakla birlikte iki ay içerisinde ayrılanların yerine, sınavda başarılı olup da atama yapılacak kadro sayısından fazla oldukları için ataması yapılamayanlar arasından, başarı sırasına göre atama yapılabilir.

Giriş sınavında başarılı olup da atama yapılacak kadro sayısından fazla oldukları için ataması yapılamayanlar, giriş sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren dört ay geçmesiyle haklarını kaybetmiş sayılırlar.