Mesleki Eğitim

by admin

Denetçi Yardımcısı Adayları ile Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim ve Stajı

Mesleki eğitim ve staj süresi

Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj süresi en az iki en çok üç yıldır. Adaylık süresi en az bir en çok iki yıldır. Mesleki eğitim ve staj, ilgili denetim destek grup başkanlığınca yürütülür.

Mesleki eğitim ve stajın ana hedefleri

Denetçi yardımcısı adayları ile denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve stajında ana hedefler şunlardır:

a) Denetimin temel kavramlarını, Türk denetim sistemini, Sayıştay denetiminin ve yargılamasının örgütsel yapılanması ile işleyiş özelliklerini öğretmek ve denetim kültürünü kazandırmak.

b) Denetim görevinin yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.

c) Kamu mali yönetiminin işleyişi ve denetimine ilişkin mevzuatın özümsenmesini sağlamak.

ç) Yazışma kuralları ile rapor yazımına ilişkin beceri kazandırmak.

d) Mesleğin gerektirdiği etik değerlere sahip, vakarlı ve şerefli kişiler yetiştirmek.

e) Çalışma disiplini ve ekip çalışması alışkanlığını kazandırmak.

Mesleki eğitim ve staj kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler

Mesleki eğitim kapsamında;

a) Sayıştayı tanıma ve meslektaşlarla tanışmayı amaçlayan kısa süreli bir uyum programı düzenlenir.

b) Mesleğin temel esaslarının öğretilmesini içeren dersler okutulur.

c) Mesleki ve kişisel kapasiteyi geliştirici alanlarda eğitimler, konferanslar ve seminerler düzenlenir.

ç) Ders ve seminer konularına ilişkin müfredat çalışmaları Yönerge ile düzenlenir.

Staj kapsamında;

a) Sayıştay denetim grupları ve raportörlük çalışmalarının yerinde incelenmesi amacıyla kısa süreli programlar düzenlenir.

b) Kamu kurum ve kuruluşlarını tanımak ve faaliyetlerini yerinde gözlemlemek amacıyla ziyaretler gerçekleştirilir.

c) Hazırlanan özel amaçlı inceleme ve denetim programları çerçevesinde denetçi refakatinde çalışılır.

Eğitim konuları

Mesleki eğitimde aşağıdaki dersler okutulur:

a) Türk Sayıştayı ve sayıştaylar.

b) Kamu mali yönetimi.

c) Muhasebe ve mali tablolar analizi.

ç) Denetim metot ve teknikleri.

d) Hukuk metodolojisi.

e) İhale ve hakediş mevzuatı.

f) Kamu personel rejimi.

g) Gelir mevzuatı.

Başkanlıkça gerekli görülen ve Sayıştayı ilgilendiren konular yukarıdaki derslerden birisi içerisinde okutulur.

Taşınır ve taşınmaz denetimi, Türk dilinin kullanımı, denetim standartları ve Başkanlıkça gerekli görülen diğer konularda eğitim seminerleri düzenlenir.

Mesleki eğitim ve staj programının düzenlenmesi ve yürütülmesi

Mesleki eğitim ve staj kapsamındaki faaliyetlerde, Başkanlıkça belirlenecek Sayıştay mensupları ve/veya üniversite öğretim üyeleri ve görevlileri ile Sayıştay dışından uzmanlar görevlendirilebilir.

Ders notları ve diğer eğitim dokümanları ders ve seminer veren kişiler tarafından hazırlanır ve eğitimden sorumlu ilgili denetim destek grup başkanına ders ve seminer öncesinde teslim edilir.

Ders ve seminer veren kişilerce, konuların anlaşılıp özümsendiğinin tespiti için sınav yapılır. Sınav sonuçları, denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcılarının sicillerinde değerlendirilmek üzere ders ve seminer veren kişiler tarafından ilgili denetim destek grup başkanına verilir.

Mesleki eğitim ve staj programına katılma zorunluluğu ve izlenmesi

Denetçi yardımcısı adayı veya denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj faaliyetlerine katılmaları zorunludur. Başkanlıkça kabule değer özrü veya yasal mazereti olmaksızın mesleki eğitim ve staj faaliyetlerine katılmayanlar hakkında disiplin kovuşturması yapılır.

Başkanlıkça kabule değer özrü veya yasal mazereti bulunmasına rağmen, mesleki eğitim kapsamında okutulacak ders ve seminerlerden herhangi birisinin üçte birine veya staj faaliyetlerine ayrılan sürenin yarısına devam etmemiş olanlar eğitim dönemini tamamlamamış sayılır. Bunların mesleki eğitim ve stajları Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde tamamlattırılır.

Mesleki eğitim ve staj programının izlenmesi ve alınması gereken önlemler hakkında ilgili denetim destek grup başkanlığınca üçer aylık genel izleme raporları hazırlanır.

Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atanma

Yeterlik sınavı

Mesleki eğitim ve stajı tamamlayan denetçi yardımcıları; Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan her bir dersten ayrı ayrı yazılı sınava, mesleki eğitim ve staj kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden ise uygulama sınavına girerler. Yeterlik sınavı, mesleki eğitim ve stajın tamamlanmasından sonra Başkanlıkça belirlenecek tarihlerde yapılır.

Yeterlik sınav kurulu ve sınav komisyonları

Başkanlık tarafından, yedi meslek mensubundan oluşan yeterlik sınav kurulu oluşturulur. Kurul en az beş kişi ile toplanır, kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oyların eşitliği halinde, yeterlik sınav kurulu başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Kurul sınava ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütür, Başkanlık tarafından sınavla ilgili verilecek diğer işleri yapar ve sonuçlarını Başkanlığa bildirir. Kurula yardımcı olmak üzere Başkanlıkça yeteri kadar yönetim mensubu görevlendirilebilir.

Başkanlıkça her bir sınav için dersi veren kişilerin de yer aldığı en az üç kişiden oluşan sınav komisyonları oluşturulur. Dersi veren kişinin yasal mazereti dolayısıyla komisyonda görevlendirilememesi halinde yerine görevlendirme yapılır. Yeterlik sınavı sorularının ve cevap anahtarlarının hazırlanması ile sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi bu komisyonlar tarafından gerçekleştirilir. Komisyonlarca hazırlanan sınav soruları ve cevap anahtarları tutanakla sınav öncesinde yeterlik sınav kurulu başkanına teslim edilir.

Sınav sonrası yeterlik sınav kurulunca teslim alınan cevap kâğıtları, yeterlik sınav kurulu başkanı tarafından ilgili sınav komisyonuna değerlendirilmek üzere tutanakla teslim edilir. Sınav komisyonunca isimler açılmadan değerlendirilen cevap kâğıtlarına bir not verilir. Anlaşmazlık olması halinde sınav komisyonu üyelerince ayrı ayrı not verilir ve bu notların ortalaması sınav notu olur. Değerlendirilen cevap kâğıtları yeterlik sınav kurulu başkanına tutanakla teslim edilir.

Yeterlik sınavının yürütülmesi ve sonucun duyurulması

Yeterlik sınav kurulu tarafından, yeterlik sınav komisyonlarınca değerlendirilen cevap kâğıtlarındaki isimler açılır ve sonuçlar, oluşturulacak Yeterlik Sınav Sonuç Listesine geçirilir. Bu liste, kurul üyeleri tarafından imzalanır ve sınava ilişkin diğer belgelerle birlikte Başkanlığa sunulur. Yeterlik sınavındaki başarı durumu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre belirlenerek Başkanlıkça ilgililere duyurulur.

Yeterlik sınavında başarı ve denetçiliğe atanma

Yeterlik sınavında değerlendirme 100 tam not esas alınmak suretiyle yapılır. Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için her bir sınavdan alınan notun en az 60, bütün sınavlardan alınan notların aritmetik ortalamasının ise en az 70 olması şarttır.

Yeterlik sınavı sonunda;

a) Başarılı sayılmak için gerekli 70 not ortalamasını tutturdukları halde en çok bir sınavdan 60’tan aşağı not alanlar, başarısız oldukları dersten,

b) Başarılı sayılmak için gerekli 70 not ortalamasını tutturamamakla birlikte her bir sınavdan 60’tan aşağı not almayanlar, not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok iki dersten,

sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 ay içinde açılacak olan bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavına girenlerin bu sınavda aldıkları notlar esastır. Bütünleme sınavında yeterlik sınavı usul ve esasları uygulanır.

Yeterlik sınavını kazanan ve olumlu sicil alan denetçi yardımcıları, meslek kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırasına esas olmak üzere başarı derecelerine göre Meslek Mensupları Yükseltme ve Disiplin Kurulu kararı ve Sayıştay Başkanının onayı ile denetçiliğe atanırlar. Bütünleme sınavı sonuçları da aynı usul ile değerlendirilir. Kıdem sıralamasında bütünleme sınavına girenlerin kıdem sıralaması bütünlemesiz geçenlerden sonra gelecek şekilde değerlendirilir.

Mazeret sınavı

Yeterlik sınavına yasal mazereti nedeniyle katılamayan denetçi yardımcıları Başkanlıkça belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girerler. Mazeret sınavında yeterlik sınavı usul ve esasları uygulanır.

Sınavlara itiraz

Sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 7 iş günü içinde yazılı itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar ilgili sınav komisyonu tarafından 7 iş günü içinde sonuçlandırılır.

Sınavlarda başarısız olma

Sınavlarda başarılı olamayanların meslek mensupluğu ile ilişiği kesilir. Bunlardan olumlu sicil alanlar ve yazılı olarak bir ay içinde talepte bulunanlar, Sayıştay Başkanının onayıyla durumuna uygun bir kadroya yönetim mensubu olarak atanır.