Üyelik Bilgileri

by admin

DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğin asıl üyeleri ve onur üyeleri olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a) Asıl üye; Sayıştay mevzuatı uyarınca Sayıştay Denetçisi ve Denetçi Yardımcısı Adayı unvanlarıyla görev yapanlar ile bu unvanlardan birini kazanıp da meslekten ayrılmış olanlardan Derneğin amacını benimseyerek üyelik şartlarını yerine getirenler asıl üyelerdir.

b) Onur üyesi; Meslek dışından Sayıştay Başkanlığı ve üyeliğine seçilenler, Sayıştay başsavcı ve savcıları ile mesleğe ve Derneğe maddi ve manevi yardımı görülenlerden yönetim kurulu kararı ile bu sıfatı kazananlar onur üyeleridir. Bu maddenin (a) bendinde sayılan unvanlardan birini kazanıp da meslekten ayrılmış olanlardan üyelik aidat borcu bulunmayanlar, talepleri halinde onur üyesi yapılabilir.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz. Derneğe üye olmak isteyenler, yazılı olarak yönetim kuruluna başvurur. Dernek yönetim kurulu, başvuruları en geç otuz gün içinde karara bağlamak zorundadır. Otuz gün içinde başvuruların kabul edilmediğine dair bir cevap verilmediği takdirde başvuru kabul edilmiş sayılır.

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek üyeleri, Tüzüğün 3 ncü maddesinde yazılı Derneğin çalışma konularından yararlanmada, mesleki unvanları ve üyelik türleri göz önünde bulundurulmaksızın eşit haklara sahiptir.

Her asıl üyenin Dernek organlarına seçilme ve genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Onur üyeleri istedikleri takdirde Derneğe giriş ve üyelik aidatı ödeyebilirler.

Her üyenin, Derneğin faaliyetlerine ve işleyişine ilişkin olarak yönetim kuruluna  yazı ile başvurarak her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkı vardır. Bu hak hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Dernek yönetimi, yazılı başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi  15 gün içinde sağlamakla yükümlüdür.

Üyeler, mesleğin onur ve şerefi ile Derneğin amacına ve ilkelerine uygun davranmak, Tüzük gereklerini yerine getirmek, Dernek düzenine uymak ve amacın gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetleri güçleştirici veya engelleyici tavır ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler, ayrılma başvurularının yönetim kuruluna ulaştığı tarihten itibaren üyelikten ayrılmış sayılır. Ayrılmaya ilişkin dilekçe elden veya posta yoluyla verilebileceği gibi faks veya mail yoluyla da gönderilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Yayın, söz, eylem ve davranışları Derneğin amacı, ilkeleri ve meslek onuruyla bağdaşmayanlar ile özürsüz olarak on iki ay süreyle üyelik aidatını ödemeyenler, yönetim kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alınan karar ile üyelikten çıkarılırlar.

Asıl üyelerden meslekten ihraç edilenler ile onur üyelerinden bu üyelikleri kazanma şartlarının ortadan kalktığı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenenler, Yönetim Kurulu üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuyla alınan karar ile üyelikleri sonlandırılır.