Üyelik Bilgileri

by admin

DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğin asıl üyeleri ve onur üyeleri olmak üzere iki tür üyesi vardır. Onur üyeleri de doğal onur üyeleri ve seçilmiş onur üyeleri olarak ikiye ayrılır. 

a) Asıl üye; Mesleğe yarışma sınavıyla girerek Uzman Denetçi, Başdenetçi, Raportör, Denetçi, Denetçi Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı Adayı unvanlarıyla görev yapanlar ile bu unvanlardan birini kazanıp da meslekten ayrılmış olanlardan Derneğin amacını benimseyerek üyelik şartlarını yerine getirenler asıl üyelerdir.

b) Onur üyesi; meslek dışından Sayıştay Birinci Başkanlığı ve üyeliğine seçilenler ile Sayıştay savcı ve savcı yardımcıları doğal onur üyeleri, mesleğe ve Derneğe maddi ve manevi yardımı görülenlerden yönetim kurulu kararı ile bu sıfatı kazananlar ise seçilmiş onur üyeleridir. 
Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz. Derneğe üye olmak isteyenler, yazılı olarak yönetim kuruluna başvurur. Dernek yönetim kurulu, başvuruları en geç otuz gün içinde karara bağlamak zorundadır.  

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Dernek üyeleri, Tüzüğün 3 ncü maddesinde yazılı Derneğin çalışma konularından yararlanmada, mesleki unvanları ve üyelik türleri göz önünde bulundurulmaksızın eşit haklara sahiptir. 

Her asıl üyenin Dernek organlarına seçilme ve genel kurulda oy kullanma hakkı vardır. Onur üyeleri istedikleri takdirde Derneğe giriş ve üyelik aidatı ödeyebilirler.

Her üyenin, Derneğin faaliyetlerine ve işleyişine ilişkin olarak yönetim kuruluna  yazı ile başvurarak her türlü bilgi ve belgeyi isteme hakkı vardır. Bu hak hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Dernek yönetimi, yazılı başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi  15 gün içinde sağlamakla yükümlüdür.

Üyeler, mesleğin onur ve şerefi ile Derneğin amacına ve ilkelerine uygun davranmak, Tüzük gereklerini yerine getirmek, Dernek düzenine uymak ve amacın gerçekleştirilmesi için yürütülecek faaliyetleri güçleştirici veya engelleyici tavır ve davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.  

ÜYELİKTEN AYRILMA

Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Üyeler, yönetim kuruluna yazı ile başvurduğu tarihte üyelikten ayrılmış sayılır.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Yayın, söz, eylem ve davranışları Derneğin amacı, ilkeleri, meslek onuru ile bağdaşmayanlar, özürsüz olarak 6 ay üyelik aidatını ödemeyenler ve kesinleşmiş yargı kararına dayalı olarak meslekten ihraç edilenler, yönetim kurulu ile onur kurulunun birlikte ve en az üçte iki çoğunlukla yapacakları toplantıda, katılanların en az üçte iki çoğunluğuyla alınan karar ile üyelikten çıkarılırlar.